Aalborg Campus Forum


Bygherre/ordregiver: Aalborg Kommune

Status: Vision og skitseforslag afl. d. 12.02.2016

Areal: 30.100 m²


Målet med den samlede byrumsomdannelsen er at styrke oplevelsen af området som en sammenhængende bydel, og samtidig skabe rammer for nye byrum, der tiltrækker liv, aktivitet og er åben for et bredt spænd af arrangementer og udfoldelsesmuligheder.

Generelt er der arbejdet med at styrke orientering, hierarki og ankomst i området. Dette skal ske med udgangspunkt i et nyt centralt placeret bevægelsesbånd gennem campus langs Bertil Ohlins Vej. Bevægelsesstrøg understøttes med en markering af særlige ankomstpunkter samt øvrige vigtige mødesteder. Disse særlige steder tænkes sammen med både eksisterende landskabelige kvaliteter og med placering af særlige universitetsfunktioner.

De overordnede landskabstræk styrkes som identitetsskabende element i bydelen. Herunder særligt det eksisterende ”blå kryds” med søen og kanalerne og den eksisterende grønne karakter langs Frederik Bajers Vej og parken langs Bertil Ohlins Vej.

Der anlægges en ny central plads i knudepunktet Bertil Ohlins Vej / Frederik Bajers Vej. Pladsen placeres ved et naturlige ankomstpunkt og blive hele bydelens ansigt ud af til. Nord for pladsen opføres ungdomsboliger og der udlægges et byggefelt til en større udadvendt bygning som fx bibliotek.

De nye bygninger nord for pladsen udføres med indadvendte hjørner, som skaber særlige rumlige muligheder ift. at give liv til pladsen. Som en del af den nye ungdomsbolig-bebyggelse indarbejdes butik og iværksættermiljø i stueetagen, samt en solitært placeret kaffebar på hjørnet ned mod bevægelsesstrøget.
Jf. helhedsgrebet understreges Frederik Bajers Vejs allerede grønne struktur via træplantningerne, der trækkes med ned over den nye plads som en del af de nye blå / grønne kryds.

En eksisterende park ligger ud til bevægelsesstrøget og indgår naturligt i bydelens nye centrum. Parken har potentiale til at være et unikt aktiv for det samlede campusområde, men potentialet udnyttes ikke i dag. For at opnå en bedre sammenhæng til de omkringliggende områder og indgange sænkes parkens generelle terræn. Derudover ’trykkes’ terrænet yderligere op mod bybåndet, så der skabes en kant, der understøtter det uformelle ophold optimalt placeret ift. solen. Parkens nye lavpunktet udnyttes til regnvandsopsamling.

Parkens kant mod bevægelsesbåndet udføres som en række græsklædte trin med spredte letløvede træer, der bevæger sig fra bybåndet og ned mod parkens flade. Træerne skaber en fin menneskelig skala, og styrker intimiteten i overgangszonen mellem bevægelsesbånd og park.