Foto: Carsten Ingemann

Kokkedal Klimatilpasning


Bygherre/ordregiver: Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden AB Hørsholm Kokkedal, Boligforeningen 3B

Ingeniør: Rambøll

Pris: Danva og Realdanias Klimapris 2017

Status: Realiseret 2012-2017

Udeareal: 69 ha

Samlet anlægssum: 118 mio. DKK


I 2012 vandt Schønherr den store, tofasede konkurrence om klimasikring af et 61 ha. stort område i Kokkedal. Under sloganet ’Vandets vej er borgernes vej’ var vinderprojektets overordnede ide at bruge klimatilpasning til at forbinde de ellers adskilte dele af byen, til at skabe nye attraktive mødesteder og til at bringe naturen tættere på borgerne.

Ambitionen var at skabe et klimasikringsprojekt, der kunne fungere som vejviser og inspirationskilde for kommende klimasikringsprojekter – og det må sige at være lykkedes. Projektet modtog i november 2017 DANVA og Realdanias store Klimapris for netop dette resultat.

Kokkedalprojektet rummer et sandt katalog af løsningsmodeller for klimasikring og vandhåndtering.

Hvor vandet tidligere var gemt i rør under jorden, er vandhåndteringen nu synlig på en måde som samtidig giver nye rekreative muligheder i byen. Beboerne kan allerede kort efter indvielsen konstatere, at disse tryghedsskabende tiltag fungerer efter hensigten. De nye opholdsarealer er populære og tvinger de førhen så dominerende, lyssky aktiviteter væk.

Tilbageholdelsen af regnvandet sker med bassiner og volumener der har kapacitet til såkaldte 5. årshændelser. Derudover er det sikret, at når der indtræffer endnu større regnhændelser, og vandbassinerne løber over, medfører det ingen alvorlige skader.

Regnvandet håndteres i et sammenhængende system på terræn, der gør det muligt at følge det fra det lander til det løber til de mindre bassiner, videre til render eller grøfter, og til sidst ud i de store bassiner og endelig til Usserød Å. Alt vand ledes desuden gennem rensende elementer som regnbede og bassiner.

Klimasikring Kokkedal består af 35 delprojekter, der hver især tilbyder ophold og aktivitet for områdets beboere. Denne dobbeltprogrammering har været helt central for projektet. For eksempel er der skabt haverum, der kan fungere som grønne forsinkelsesbassiner og den lokale boldbane har fået græsbevokset jordvold omkring sig, så den ved skybrud kan rumme en del vand.

Projektet rummer haver, aktivitetspladser, motionsstier, naturlegepladser og områder, der kan bruges til skolernes naturfagsundervisning.

Billedkunstneren Eva Koch har desuden skabt en ny plads, der udformes som en stor skål, der om aftenen vil fyldes med projicerede billeder af blomstrende valmuer.


 

Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Det samlede område, projektet omhandler, dækker 69 hektarer og tæller mere end 3.000 beboere
Foto: Leif Tuxen
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Thøger Sørensen
Foto: Eva koch
Foto: Leif Tuxen
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Leif Tuxen
Foto: Leif Tuxen
Foto: Carsten Ingemann