Løkkensvej – eksisterende usælgelig bolg
Nedrivningspuljen rykker ud
Naturen rykker ind

Løkkensvej – Lev godt, lad det gro


Bygherre/ordregiver: Hjørring Kommune

Ydelser: fondsansøgning, brugerinddragelse, visionsplan

Status: Vision og helhedsplan

Areal: 7 landsbyer omkring Løkkensvej inkl. omgivende arealer

Anlægssum landskab: 3.1 mio. DKK


Mange af de mindste samfund oplever fraflytning og forfald som præger egnen, landsbyen og de tilbageværende beboere. I forsøgsprojektet Løkkensvej er visionen er at lade naturen genvinde terræn i og omkring seks vejkantslandsbyer. Gennem bevidst planlægning, kan naturen i al sin mangfoldighed ’lukke hullerne’ i tomterne efter nedrevne huse og skabe nye grønne og rekreative forbindelser mellem landsbyerne og ud i landskabet. Vi ønsker således at skabe en helt ny beboelsestypologi, LANDBOSKABET, hvor naturen indgår som nabo.

Hensigten med projektet er ikke nødvendigvis at øge tilflytningen til landsbyerne men at øge bo-kvaliteten og tage højde for en svingende boligtæthed i et langt tidsperspektiv. Landsbyerne skal tilføres nogle gode enkle redskaber til både fysisk og socialt at omdanne små samfund, hvor der på sigt kan skabes nye måder at bo på.

Målene er således at skabe samarbejde og synergi på flere fronter. Strategisk skrumpning af vejkantslandsbyerne skal ske i en langsigtet proces med brede samarbejder mellem beboernes og interessenter, så der tages vare på sociale, kulturelle og værdiskabende parametre. Nedrivning af forfaldne, usælgelige bygninger, som især ligger tæt op ad hovedlandevejen og nyanvendelse af byggetomter, skal skabe forbedret bo-kvalitet og en ny positiv historie og værdi for stedet.

Naturværdierne i landskabet styrkes, artsrigdommen øges og der opstår nye, værdifulde og rekreative sammenhænge mellem bebyggelser, landbrug og natur, til gavn og brug for både dyr og mennesker. Ved løbende at øge den fysiske kvalitet i området kan det over tid vende udviklingen i vores måde at bosætte os på og genetablere et bæredygtigt boligmarked.

Det første år i processen drejer sig om borger- og interessentinddragelsen og samarbejde med relevante rådgivere. Resultatet er en fælles vision og fysisk helhedsplan som målbillede for forløbet. I de følgende to år defineres et program for indholdet af fem konkrete delprojekter. De konkrete tiltag afprøves i et fysisk forsøgsanlæg, som skal give lokalt medejerskab og erfaringsgrundlag til delprojekterne. I de sidste to år projekteres og anlægges fem delprojekter, og der bliver lavet aftaler for fremtidig drift og pleje. Erfaringer fra hele procesforløbet bliver dokumenteret og publiceret så de kan påkalde sig bred national opmærksomhed og inspiration.

Schønherr udvikler projektet i tæt samarbejde med Hjørring Kommune. Det samlede forsøgsprojekt har et budget på i alt 7.5 mio. kr., hvoraf Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bidrager med 4.3 mio. kr.

FORTID: NATUR – Istidsspalterne former landskabet.
NUTID: KULTUR – Industrialiseret landbrug og pressede vejkantsbyer
FREMTID: NATUR|KULTUR – Naturen generobrer landskabet