Foto: Troels Heien

Nordhavnsvej


Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Bygningsarkitekt: Creo Arkitekter, Schønherr

Ingeniør: Rambøll

Status: 2006-2017

Areal: 1.65-3 km vej

Anlægssum: 2.5 mia. DKK


Nordhavnsvej er et omfattende infrastrukturanlæg, der skal forbinde Helsingørmotorvejen med Nordhavnen i København. Den kommende vej- og tunnelforbindelse er vigtig for Københavns Kommunes udviklingsplan for Nordhavnen, og placeringen midt i byen kræver en nøje tilpasning til byens skala og struktur.

Schønherrs ydelser har i VVM fasen omfattet en beskrivelse og vurdering af de landskabsæstetiske påvirkninger – dels i forbindelse med etablering og som udført vejanlæg. Sideløbende hermed er der udarbejdet en arkitektonisk målsætning, som skal sikre, at vejanlægget bliver sammenhængende med de landskabelige og bymæssige omgivelser.

Den arkitektoniske målsætning viderebearbejdes gennem samtlige projekteringsfaser. En væsentlig del af arbejdet handler om formgivning af vejanlæggets bygværker i tæt dialog med bygherre og ingeniører. Herunder broer, vederlag, støttevægge, kantelementer og andre betonkonstruktioner, som definerer overgangen mellem vej og omgivelser. Hertil kommer apteringselementer, såsom lysmaster, støjskærme, autoværn og skilteportaler. Dette arbejde leveres som input til ingeniørprojektet i form af 3D-modeller, tegninger, illustrationer, og præsentationshæfter.

Der leveres udbudsmateriale for beplantning, kotering og belægning af øvrige arealer indenfor vejanlæggets projektafgræsning.

Desuden arbejdes der med de tilstødende offentlige byrum; En ny forplads ved Ryparken Station, et klimaprojekt for opstuvning af vand på grønne områder, omlægning af lokalgaden Strandvænget samt reetablering af områder på Svanemøllens kaserne. Byrummene omfatter yderligere byrumsanalyser, visionsplaner, bidrag til borgerdialog, hovedprojektering samt dialog med øvrige interessenter. (Herunder Banedanmark, Vejdirektoratet og Slots & Ejendomsstyrelsen.)

Foto: Troels Heien
Nordhavnsvej vil dagligt lede 15.000 biler udenom centrale beboelsesgader i København og direkte til den nye bydel Nordhavn
Foto: Troels Heien
Nordhavnsvej
Foto: Troels Heien
Foto: Troels Heien