Foto: Dragør Luftfoto

Sankt Annæ Plads


Bygherre/ordregiver: Kvæsthusselskabet (i samarbejde med Københavns Kommune og Hofor)

Bygherrerådgivere: Emcon

Bygningsarkitekt: Lundgaard og Tranberg

Ingeniør: Rambøll

Kunstner: Eva Koch

Status: Realiseret 2016

Udeareal: 24.500 m2

Anlægssum landskab: 108 mio. DKK heraf ca. 73 mio. DKK til omlægning, og 35 mio. DKK til regnvandshåndteringen


I forbindelse med etablering af p-kælder til det ny Skuespilhus under Kvæsthusmolen, skal omgivelser omkring denne, samt ankomst til Skuespilhuset designes. Ved etableringen af p- kælderanlægget frigives 500 p-pladser på terræn i nærområdet, og det giver plads til et bedre byliv.

Særligt for projektet på Sankt Annæ Plads er, at den renoverede plads, og de omkringliggende gader skal være indrettet, så de kan lede vandet fra ekstreme regnskyl væk fra de gamle huse og ud i havnen. Skybrudsvandet håndteres både synligt på overfladen og i rørføring. Projektet er et demonstrationsprojekt for skybrudsløsninger på nationalt og internationalt niveau.

Koncept

Med dette projekt for Sankt Annæ området, arbejder vi i et af de mest spændende områder i København og i Danmark. Området er et helt særligt sted i indre København, og er karakteriseret ved at byrum med forskellig historie og arkitektur mødes, overlapper og fletter sammen og herved understøtter hinandens forskellighed, gør hinanden, og stedet, til noget helt særligt.

Ambitionen med dette projekt har været at se på området som en sammenhængende helhed. Samlet set, og som de brikker der skal til, for at fuldende og færdiggøre området omkring de nye byrum ved Skuespilhuset og Kvæsthusprojektet. Adskilte, hvor hvert delområde, hver delstrækning, hver gade, skal have sin egen funktionalitet og byliv, arkitektoniske egenart og udtryk.

Med Sankt Annæ Projektet fuldføres og færdiggøres en vigtig akse i byen. Som en nyfortolkning af et klassisk byrum, der ikke før har været afsluttet, skabes en værdig ankomst til Skuespilhuset og et nutidigt byrum, der i format kan måle sig med Frederiksstadens smukke huse og som kan blive til glæde for både københavnere og turister. Sankt Annæ Plads skal fortsat være til det fredelige byliv, og derfor laves tiltag der reducerer den gennemkørende  trafik og hastigheden dæmpes. Tværprofilet indrettes som en ”cykelgade”.

Hovedideen for Sankt Annæ Plads er at bevare, forstærke og videreføre de formelle og stramme, symmetriske grønne elementer, som i dag kendetegner byrummet, til afslutning mod Kvæsthusmolen, og omkring den ny rampe til det ny parkeringsanlæg. Sankt Annæ Plads omlægges med bredere fortove og en bredere grøn midte, så der bliver bedre plads til bylivet. Pladsen indrettes så eksisterende barrierer på tværs af byrummet i form af hegn, trafik og parkering fjernes, og sammenhængen mellem det grønne anlæg og gaderummet styrkes. Det grønne midterareal programmeres hen ad strækningen i forhold til det ønskede byliv og det forsænkes således at det kan lede skybrudsvand fra et stort opland.

På Strandstræderne skabes bedre forhold for fodgængerne og bedre plads til ophold og caféliv ved en ny sammenhængende belægning fra facade til facade som understøtter gaderne som gågader. På begge stræder og på den lille plads, hvor de to stræder mødes, kan der komme udeservering og pladsen indrettes til ophold og mindre arrangementer, som f.eks. marked eller lignende. Plads- og gaderum udformes med konkave tværprofiler som rumme og lede regnvand.

Kvæsthusgade skal fortsat fungere til varelevering til Skuespilhuset og som en transportkorridor mellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads. Gaden indrettes med et asymmetrisk tværprofil, med en skybrudsrende med plads til cykelparkering og nye træer.

På Nyhavnsstrækningen øst for Toldbodgade og frem til Kvæsthusprojektet videreføres granitbrolægningen og bylivet fra Nyhavnsstrækningen vest for Toldbodgade, men med fokus på forbedring af tilgængeligheden. Strækningen gøres til gågade.

Der anlægges fodgængerfelt midt i krydset med Toldbodgade, så de to strækninger bindes sammen.

Foto: Søren Svendsen
Foto: Søren Svendsen
Foto: Søren Svendsen
Foto: Søren Svendsen
Foto: Søren Svendsen
Foto: Søren Svendsen
Foto: Søren Svendsen
På Nyhavnsstrækningen videreføres granitbrolægningen og bylivet med fokus på forbedring af tilgængeligheden. Strækningen gøres til gågade.
Foto: Karin Rørbæk
Foto: Karin Rørbæk
Foto: Karin Rørbæk
Nyhavn | Foto: Karin Rørbæk