STATOIL BUSINESS SUPPORT CENTER


Bygherre/ordregiver: Statoil

Bygningsarkitekt: Snøhetta Arkitekter

Ingeniør: Nne pharmaplan totalrådgiver

Status: 2008 Konkurrenceforslag, ikke realiseret

Areal: 15-20.000 m² landskab


PROJEKT OG AMBITION – Nyt Skandinavisk hovedsæde, Business og Support Center, til Statoil i Kalundborg. Anlæg til nyt hovedsæde og midlertidig skurby (500 mennesker) med ude-opholdsarealer, ankomstvej, parkeringsplads, samt visuel afskærmning mod omgivelserne.  Med projektet var ambitionen at skabe et rekreativt område til hovedsædet, som kunne brande selskabet på bæredygtighed og vende selskabets ”image” i nærområdet – at gå i symbiose med lokalområdet.

Projektområdet ligger i den sydlige del af Kalundborg, øst for det eksisterende raffinaderi, vest for et parcelhuskvarter, og et område udlagt til rekreativ anvendelse for lokalområdet. Ved at tænke projektområdets landskab i sammenhæng med det nye rekreative naboområde vil man med projektet kunne være med til at løfte hele lokalområdets fysiske miljø, samt vise en anden og ny side af Statoil til omverdenen.

SKOVEN – Som ramme for det nye Business og Support Center etableres en ny skov. Lokalområdets fragmenterede beplantninger, samles til et større skov- og naturområde, som i kraft af sin størrelse, og volumen kan blive et markant element i den sydlige del af Kalundborg. Skoven indrammer det nye Business og Support Center og fungerer som en levende visuel afskærmning ind mod området. Skoven er en “buffer” mod omgivelserne, samtidig med at den samler området – i stedet for at adskille områderne fra hinanden, som en visuel mur ville have gjort det.

CO2-REGNSKAB – De nye træplantninger være med til at absorbere CO2 og således medvirke til at reducere de samlede klimapåvirkninger fra Statoil Kalundborg. Den skitserede skov i den fremtidige grønne struktur omkring Kalundborg svarer til ca. 2500 ha – og kan absorbere ca. 25.000 tons CO2 årligt – og hermed reducere Statoils udledning af CO2 med ca. 5 % årligt.

VÅDOMRÅDET – Med projektområdets høje vandspejl skabes et enestående og karaktergivende indre landskab som samling for bebyggelsen, og som i høj grad kan blive identitetsgivende for området. Det høje vandspejl gør det nødvendigt at etablere den ny bebyggelse på opbygninger, øer, hvor indgange og infrastrukturer placeres 2 meter over normal vandstand, således at bebyggelsen er sikret mod fremtidige vandstigninger. De nye øer etableres med overflader i kote 2.5, hvor infrastruktur og indgange til bebyggelsen også ligger. Terrænet udformes skrånende mod det lavereliggende fugtige flade landskab, og bebyggelsen står på søjler ud i vådområdet. Under bebyggelsen og omkring de rekreative søer etableres opholdsarealer, terrasser, broer, stier og promenader. Arealerne mellem bebyggelsens længer fremstår græsklædte med forskellige enggræsser. Ankomsten til området sker via broer henover vådområderne. Vandet omringer således bebyggelsen i områdets nordlige ende og markerer overgangen til projektområdet. Som en del af stisystemet omkring søen tænkes en skulpturpark eller kunstrute anlagt, og der etableres langs stierne opholdspavillioner til møder, picnic eller rygning. I tilknytning til sportshallen etableres et plant område indrammet af et skrånende terræn til eksempelvis boldspil, friluftsteater eller koncerter, hvor terrænet kan anvendes til ophold.