Vi laver skybrudssikring og byrumsforbedring på Ørnevej, Vibevej og Glentevej

Vi laver skybrudssikring og byrumsforbedring på Ørnevej, Vibevej og Glentevej

I Nordvest-kvarteret skal vi i samarbejde med Rambøll stå for at lave skybrudssikring og byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej. Projektet skal sikre at området gennemgår en omfattende byrumsforbedring, samtidig med at risikoen for skader ved skybrud minimeres.

Skybrudssikring

Området har været præget af skader fra skybrud, og det ønsker man at løse ved at lave en skybrudssikring, der blandt andet indebærer etablering af skybrudsveje, forsinkelse og nedsivning lokalt i byens grønne områder. Det gøres i forbindelse med et byrumsløft, der hjælper til at give området en identitetsmæssig forbedring, der kan stå som forbillede for andre områder, der står overfor en kombineret byrumsforbedring og skybrudsløsning.

Projektet er en del af Københavns Kommunes Skybrudsplan, og kommunens ønske om at ”skabe en blå-grøn struktur, der binder byen sammen gennem blå og grønne bånd”.

Byrumsforbedringer

Byrumsforbedringerne i området er i høj grad for de mennesker, der bor der, og derfor er det altafgørende, at der etableres et lokalt ejerskab til området. Det gøres ved at lave en omfattende borgerinddragelse, hvor folk kan engagere sig og blive informeret om, hvad projektet konkret ændrer i deres områder. Der vil være mulighed for at gå i dialog, og give sin mening til udtryk. Det er vigtigt, at borgerne i området føler sig som en del af projektet, da et af hovedmålene for byrumsforbedringen er, at Fuglekvarteret bliver løftet kulturelt, socialt og fysisk.

Området står i forvejen overfor store forandringer, da der bliver anlagt en ny metrostation ved Nørrebro Station. Derfor er det vigtigt, at de tiltag, der laves, bliver forenelige med de igangværende projekter. Naturligvis er adgang og tilgængelighed et stort tema i vores løsningforslag, når vi forsøger at skabe et anvendeligt og levende byrum.

Grøn profil

Et eksempel på en konkret løsning i området er Ørnevej. For at skabe et grønt indtryk i området, omdanner man eksempelvis Ørnevejs facadeprofil til at være grøn. På den måde tilføres gaden et identitetsskabende og afvekslende grønt løft, hvilket giver visuel klarhed og rumfornemmelse. Skybrudssikringen etableres i form af en vandvej, der i kombination med regnbede leder vandet mod syd.

Regnbedene, der ligger i samme langsgående rabatprofil som træplantningerne, etableres med frodig beplantning, som kan tåle at stå tørt og i kortere perioder kan stå under vand, når det kræves. Regnbedene kan desuden opdeles med siddekanter eller dæk til ophold og på den måde udgøre et supplement til mødestederne på gadehjørnerne. Det langsgående profil giver desuden plads til parkering, hvor det er muligt.

Tidsplanen for projektet er endnu ikke fastlagt, men forventningen er, at projektet står klar i august 2019.

Scroll To Top