VVM-undersøgelse for ny baneforbindelse over Vejle Fjord

VVM-undersøgelse for ny baneforbindelse over Vejle Fjord

Schønherr har sammen med Rambøll og BEaM udarbejdet en VVM-undersøgelse for en ny baneforbindelse over Vejle Fjord. Formålet med undersøgelsen, der er udarbejdet for Vejdirektoratet, har været at kortlægge mulighederne for, hvor banen kan placeres i landskabet, og hvilke konsekvenser den vil have.

I den forbindelse har Schønherr udarbejdet en landskabsanalyse, bidraget til valg- og placering af mulige linjeføringer, samt udarbejdet principdesign for landskabsbroer og bygværker på land.

Baggrundsrapporter

VVM-undersøgelsen består af en række baggrundsrapporter, som Vejdirektoratet har samlet i en sammenfattende rapport. Herunder har vi udarbejdet to baggrundsrapporter for landskabsarkitektur og bygværker. Det drejer som om rapporter for henholdsvis tre broløsninger og en tunnelløsning.

Den samlede VVM-undersøgelse og tilhørende bagrundsrapporter er netop offentliggjort på Vejdirektoratets hjemmeside, og kan findes her.

Schønherrs baggrundsrapport for de tre broløsninger kan du læse her, og har du lyst til at kigge nærmere på baggrundsrapporten for tunnelløsningen, så kan den læses her.

Miljøundersøgelse

Baggrundsrapporten for de tre broløsninger udgør miljøundersøgelsen for påvirkning af de rumlige og visuelle forhold i landskabet, og er er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Kortlægning og registrering af eksisterende forhold
  • Strategi for landskab og arkitektur. Herunder design for bygværker på land, principper for terræntilpasning, beplantning, landskabelig tilpasning af omlagte veje, beredskabsarealer, regnvandsbassiner samt i et vist omfang bane- og vejudstyr. Endvidere beskrives visuelle konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen
  • Vurdering af linjeføringsforslag. Påvirkning af rumlige og visuelle forhold i landskabet vurderes særskilt for alle tre linjer. På denne baggrund sammenholdes de tre linjeføringer i en sammenfattede beskrivelse

Designprincipperne omfatter blandt andet udformning af en række markante dalbroer på sydsiden, broer til over- og underføring af veje, markante terrænreguleringer, vejomlægninger, samt tilpasning af beplantning. Især den arkitektoniske bearbejdning af dalbroerne er afgørende for at opnå et balanceret forhold mellem det nye baneanlæg og dets omgivelser.
Ligesom man ved udformning af terræn og vejforløb kan opnå stor effekt med ganske små justeringer, kan dalbroerne tilføre landskabet en æstetisk og skulpturel værdi ved hjælp af enkle og klare virkemidler. Den arkitektoniske bearbejdning af selve fjordbroen er uddybet i baggrundsrapporten for broarkitektur.

Med udgangspunkt i landskabsanalysen og landskabsstrategien er påvirkningen af rumlige og visuelle forhold i landskabet vurderet for hver linjeføring, herunder både negative og positive konsekvenser i anlægs- og driftsfasen.

Lokalt er der stor forskel på, hvordan linjeføringerne påvirker de enkelte landskabsrum. Især påvirkninger af kystlandskaberne varierer meget, og vil kunne ses over store afstande. Disse forhold spiller en væsentlig rolle i den samlede vurdering af linjeføringerne.

Scroll To Top