Projekt: Godsbanekvarteret Horsens

Bygherre/ordregiver: DSB Ejendomsudvikling A/S

Rolle: Underrådgiver

Ydelser: Helhedsplan, overordnet kotering og regnvandshåndtering, designmanual, input til kommuneplan og rammelokalplan

Samarbejdspartnere: Urban Power og Rambøll

Entreprenør: Barslund

Status: 1. etape projekteres (efterår 2021)

Areal: 88.300 m²

Godsbanekvarteret bliver en helt ny bydel med boliger, erhverv og butikker, der udvikles på det forladte godstogsområde i Horsens.

To landskaber – frodigt ådals-landskab og stenet godsbaneterræn
Godsbaneområdets nuværende landskab har stor betydning for oplevelsen af og stemningen i området og rummer stor biodiversitet. Området er en del af det oprindelige ådals-landskab, der er præget af jernbanen, som har skabt et helt særligt, tørt og næringsfattigt miljø. Kontrasten mellem de frodige lavtliggende ådals-arealer og det tørre og næringsfattige godsbanemiljø er bibeholdt og indarbejdet i den kommende plan. Det nye kvarter indrettes derfor med to forskellige landskabskarakterer – et frodigt grønt strøg på de eksisterende lave fugtige arealer mod øst og et mere tørt, stenet og næringsfattigt langs baneterrænet mod vest.

 

 

Udgangspunkt i historie og særlige godsbane-karakter
For at understrege stedets særlige historie og karakter, udformes kvarterets byggeri og landskab med udgangspunkt i én samlet materiale-palette. Udgangspunkt er stedets eksisterende materialer, særlige karakter og historie samt typologier kendt fra gamle banegårde og DSB arealer – herunder den røde tegl, træ, corténstål / støbejern samt skærver og grus.

Regnvandshåndtering
Al regnvand håndteres lokalt på grunden via opstuvning og forsinkelse inden reguleret bortledning til Bygholm Å. Tre regnvandsbassiner er placeret, så de tager udgangspunkt i det eksisterende landskabs topografi – de to sydligste placeres på eksisterende lavtliggende terræn, mens et mindre bassin mod nord placeres på et højereliggende plateau med reguleret afledning til det midterste bassin. Koteringen er udformet med forskellige styrede overløb, der sikrer at regnvandet kan bortledes på overfladen ved særligt ekstreme regnhændelser.

Smukt og sammenhængende gadeforløb
Da endelige byggefelter, byggerier samt byggetakt endnu ikke kendes, er der i helheds-planen fastlagt et regelsæt, der styrer den kommende udvikling. For at sikre et harmonisk og sammenhængende kvarter er der arbejdet med forskellige styrende principper – bl.a. en intervaldeling af kvarterets nye gennemgående bygade. Sektioneringen af gaden angiver hvor belysning, beplantning og indkørsler skal placeres og sikrer dermed et smukt og sammenhængende gadeforløb – uafhængig af kommende byggerier og etapevis udførelse.

Håndværkskollegiet 
Håndværkskollegiet Horsens kommer til at ligge i Godsbanekvarteret.
Klik her og læs mere om Håndværkerkollegiet i Horsens og Schønherrs rolle i projektet.

”Mange mennesker drømmer om, at få naturen helt tæt på i hverdagen samtidig med, at man kan udnytte byens mange muligheder.
I Godsbanekvarteret findes der allerede unikke naturtyper
som blomsterrigt græsland og lav.

Dén natur
skal vi passe godt på og benytte os af, når vi udvikler bydelen,
og den skal danne ramme for specielle naturoplevelser i hjertet af byen.

Og så skal vi bl.a. bruge områdets mosearealer aktivt,
når vi klimatilpasser vores by.”

– Horsens Kommune