Bygherre/ordregiver: Mørkhøj Projektudvikling A/S, co. Sjælsø Gruppen A/S

Bygningsarkitekter: Lundgaard & Tranbjerg, Kim Utzon, Vilhelm Lauritzen, Kieler Architects samt Mangor & Nagel

Status: Realiseret 2009

Areal: 180.000 m2

Udarbejdelse af en masterplan for ny anvendelse af DR’s gamle TV-by i Søborg.

Landskabsarbejdet omfatter alle udearealer både ved de eksisterende kontor- og erhvervsbygninger og ved nybyggeriet af ca. 70.000 m2 boliger. To store samt strukturerende elementer gennemskærer området ved Gyngemosen: Et vandbassin, hvis bredde varierer fra 14-60 meter samt en bred Rambla med tre rækker træer og en tre meter bred ‘Kanal’.

Vandbassinet ved Gyngemosen har en blød ‘naturlig’ søbred mod de nye boligbebyggelsers sydøstlige side og en skarp kajkant på den modsatte side.

Boligbebyggelserne placeres på én stor sammenhængende grønning af langt græs og urter. Heri vokser spredte store træer og levende hegn af hvidblomstrende buske.

I Gyngemosen findes to mindre vådområder med bestande af den fredede spidsnudet frø. Der i lokalplanen krav om at udforme alle friarealer, så de tilgodeser frøerne.