Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet

Ingeniør: Rambøll

Øvrige samarbejdsparter: Niras (miljø), Beam (Broarkitektur på Fjordbroen), Mikkel Barker (Terræn- og luftfotos til visualiseringer)

Status: Offentlig høring af VVM-redegørelsen afsluttet 8. februar 2017

Areal/strækning: ca. 9 km højhastighedsbane med tilhørende udfletningsanlæg, vejomlægninger, terrænbearbejdning og håndtering af overskudsjord

Jernbaneforbindelsen på tværs af Vejle Fjord er en del af ’timemodellen’ og for størstedelen finansieret af midler fra Togfonden. Der er udarbejdet en VVM undersøgelse på en ca. 9 km højhastighedsbane der forløber på tværs af Fjorden ca. 6,5 km øst for den nuværende Vejlefjord bro. Indenfor undersøgelseskorridoren er der undersøgt tre broløsninger og én tunnelløsning. Broerne er ca. 3 km lange og tunnelen er ca. 6 km lang.

Opgaven omfatter en landskabsanalyse, skitseprojektering, udarbejdelse af VVM visualiseringer samt udarbejdelse af baggrundsrapport for landskabsarkitektur og bygværker på land.

Ved hjælp af landskabsanalysen beskrives en række landskabskarakterer som kendetegner det markante og stærkt kuperede fjordlandskab. Landskabskaraktererne danner baggrund for en vurdering af de fire linjeføringers påvirkninger på landskabelige og visuelle forhold.

Skitseprojekteringen omfatter, design af landskabsbroer og øvrige bygværker på land, samt input til den landskabelige indpasning af en lang række vejomlægninger. Desuden er der udarbejdet forslag til terrænreguleringer og håndtering af overskudsjord – især ifm. tunnelprojektets omfattende jordmængder.

Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af fotoregistrering, georefererede terræn- og luftfotos samt georefererede 3D modeller af vej- bro- og baneanlæg. De geometrisk og geografisk korrekte visualiseringer spiller en væsentlig rolle ifm. vurdering af linjeføringerne, såvel som illustration og argumentation for vurderingerne.

Baggrundsrapporten sammenfatter landskabsanalysen, strategier for landskab og arkitektur, vurderinger af de enkelte linjeføringer, samt en anbefaling af den mest hensigtsmæssige løsning, set ud fra et landskabsfagligt synspunkt. Der er udarbejdet en samlet baggrundsrapport for de tre broløsninger, samt en særskilt baggrundsrapport for tunnelløsningen.