Ny opgave vundet: Naturgenopretning og klimatilpasning af Harrestrup Å

Ny opgave vundet: Naturgenopretning og klimatilpasning af Harrestrup Å

I team med WSP har Schønherr vundet opgaven for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med at projektere en samlet løsning for klimatilpasning, naturgenopretning og skybrudshåndtering omkring Harrestrup Å i Vigerslevparken.

Med fokus på landskabsbaseret regnvandshåndtering, naturværdi og byliv skal vi sammen skabe et helhedsorienteret projekt, der rummer løsninger for regnvandshåndtering, udvider kapaciteten i åen, styrker stedets egenart og højner naturværdien i parken.

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over en del år, og Schønherr har i sin tid udarbejdet helhedsplanen for Harrestrup Å på den del, der løber gennem Københavns Kommune.

 

Ovenfor, visualiseringer fra helhedsplanen, Schønherr 2015

Projektets konkrete målsætninger (fra programmet udsendt 2019):

  • omdanne Harrestrup Å til et mere naturligt vandløb med større biologisk diversitet
  • skabe plads til, og levemuligheder for, et mere varieret dyre- og planteliv.
  • forbedre den rekreative værdi og skabe mulighed for at gå og opholde sig langs åen
  • sikre bedre visuel kontakt til åen fra parken
  • øge den hydrauliske afledningskapacitet i Harrestrup Å
  • beskytte nærtliggende områder mod oversvømmelser ved skybrud og højvande i Kalveboderne
  • indrette parken med kapacitet til at magasinere og forsinke skybrudsvand
  • sikre at skybrudsvandet fra vand-oplandene kan strømme til parken

I visionen for programmet hedder det:

”Den i dag delvist afskærmede å er åbnet op mod parken og er både fysisk og visuelt tilgængelig. Åens forløb slynger sig i et smalt åløb med bredere brink-profil end i dag og er et bedre levested for dyr og planter. Derudover er åen et mere integreret rekreativt element i parken med mere ophold, flere aktiviteter og bedre sammenhæng på tværs af åen. Parkens terræn er udformet, så der er skabt plads til midlertidige oversvømmelser fra åen og vandoplandet. De nye ændringer i landskabet, der beskytter beboelserne langs åen mod oversvømmelser, skaber nye biotoper og de eksisterende er forbedret.”

Scroll To Top