Projekt: Aarhus Godsbanekvarter – Grønne, klimatilpassede byrum med rod i kulturhistorien

Bygherre/ Ordregiver: Aarhus Kommune

Ydelser: Programmering, skitsering, helhedsplan, designmanual, input til udviklingsplan, projektering af regnvandshåndtering og byrum samt koordinering ift. eksisterende og kommende aktører

Samarbejdspartnere: COWI og Niras

Status: forventes udført 2023

Areal: 127.650 m²

Godsbanearealerne i Aarhus omdannes i disse år til en ny bydel – Aarhus K (‘K’ for kreativitet og kultur). Siden DSB forlod stedet i 2008 har det været et åndehul, frirum og eksperimentarium for kreativ og kulturel udfoldelse, iværksætteri og innovation. På kort tid har området udfoldet sit potentiale som et unikt sted i byen – et sted for alle. Området bliver i fremtiden en sammensat bydel med både kulturinstitutioner, boliger og erhverv.

Bæredygtig byudvikling – baseret på stedets kultur og historie
Den nye bydel skal spille videre på de eksisterende kulturelle lag. Fortællingen om det særlige landskab og den rå æstetik i materialer bliver omdrejningspunkt i den kommende byudvikling. Derfor indgår der også en høj grad af genbrug i bydelens fælles arealer. Eksisterende materialer, som fx gamle skinner, lysmaster, betonplader mm, indtænkes i nye udformninger – primært som en del af de nye byrum mellem de kommende bebyggelser. Her, i de helt nye omgivelser, vil genbrugsmaterialerne skabe variation, karakter og stoflighed samt sikre sammenhæng med de eksisterende banearealer i den grønne kile.

En del af Brabrand Ådal
Godsbanearealet ligger i et fladt og lavt landskab – en del af Brabrand Ådal. Ådalen og dalbunden er en af de vigtigste fortællinger om byen, og højderne på det kommende byggeri tilpasses derfor landskabet ved, at der bygges lavt mod dalbunden og højere ind mod byens kant. En grøn kile trækker ådalens grønne landskaber ind i den tætte bebyggelse.

Klimasikring
Opgaven indeholder omfattende regnvands- og skybrudshåndteringsløsninger – både på overfladen og under jorden. Bl.a. afprøves en ny metode, hvor regnvandet via forsinkelse i gadeplan ledes videre og diffunderer ned i regn-bede, hvor træer optager regnvandet.

Landskab og planters karakter fastholdes
Den særlige tørre og næringsfattige bynatur og landskabelige karakter understreges i den kommende udformning af området. Samtidig fastholdes den særlige plantekarakter som sammenhængende grøn bund, der flettes sammen med den nye bydels urbane flade.

Fælles materiale-holdning for byggeri og landskab
For at understøtte stedets identitet, og skabe sammenhæng i den nye tætte bydel, arbejdes der ud fra én samlet materiale-holdning for byggeri og landskab. Udgangspunktet er de eksisterende materialer samt karakterer kendt fra gamle banegårde og DSB-arealer. Der arbejdes derfor med tyngde i arkitektur, ærlighed i materialer og ydmyghed i beplantning.

Koordinerende rolle
Schønherr varetager undervejs i processen en koordinerende rolle ift. områdets eksisterende og fremtidige aktører, så området har de bedste forudsætninger for at blive bundet sammen i uderummet.