Projekt: Aarhus Universitetshospital i Skejby – med landskabet som ramme

Bygherre/ordregiver: Region Midtjylland

Bygningsarkitekt: C.F.Møller, Tegnestuen Havestuen, Avanti Architects Ltd.

Ingeniør: Søren Jensen Rådg. Ingeniørfirma, Rambøll, Alectia

Samarbejde: Tegnestuen havestuen

Rådgivere: Nosyko, Lohfert & Lohfert, Capgemini Danmark

Pris: Building Better Healthcare Award 2017

Status: Realiseret 2020

Areal: Samlet etageareal 400.000 m². Nybyggeri 250.000 m². Samlet grundareal 970.000 m²

Anlægssum: 6.4 MIA. DKK for samlet projekt

 

Opgaven
I forbindelse med skabelsen af Danmarks første superhospital i Skejby ved Aarhus, har Schønherr stået for hele landskabsbearbejdningen – fra konkurrencefasen til den endelige udførelse. Projektet, der er et af Danmarks største, rummer både regnvandshåndtering, landskabsbearbejdning og skabelsen af en serie rekreative gårdhaver. Landskabsprojektet dækker landskabeligt hovedgreb, ankomst, trafik-logistik, 5000 P-pladser og wayfinding.

Stedet
AUH er placeret på kanten af Aarhus i Skejby. Hospitalet ligger ved en dalsænkning, der strækker sig fra Egå Ådal ind til Århus by og er indpasset i en niche i landskabet.

Løsningen
Hovedgrebet markerer sig ved, at lade englandskabet i Skejby flyde helt ind i sygehusområdets midte. På denne måde opstår et parkrum, der fungerer som hospitalets indre grønne rum – direkte forbundet med alle bygningsafsnit.

Opførelsen af AUHs store bygningsmasse suppleres af nyplantning af træer, der sikrer det enorme hospitalskompleks en forankring til det landskab, det ligger i.

På samme måder er stier og ankomstveje formgivet i organiske forløb der knytter dem til landskabet og de nyanlagte regnvandsbassiner.

Ud over rumlige kvaliteter indeholder skovbeplantningen store og små lysninger med sygehusrelaterede funktioner, såsom: Forsyningsbyen, parkeringshuse til personale, daginstitution for personalets børn, børne-cancer huset og kapellet, der ligger i kanten af skovbæltet og har udsigt til det smukke engområde. Visse steder grænser skoven helt op til hospitalets bygninger, og andre steder gennemtrænger den byggeriet for dermed at blive til gårdhaver og orangerier.

Gårdhaverne
Havekunsten er inkluderet i tilblivelsen af AUH som en positiv kontrast til patientens udfordringer og de rationelle forløb et universitetshospital også omhandler. Den menneskelige skala og tætte kontakt til naturen og de mange gårdhaver har givet projektet tilnavnet ’det grønne hospital’. Havernes formsprog tager udgangspunkt i nogle af naturens mindste former: De nordlige haver er inspireret af radiolarier – mikroskopiske planktonorganismer med meget varierede skeletstrukturer. De sydlige havers formsprog er fundet i blomsternes pollen.

De organiske former i haverne udtrykker med deres flydende og naturlige formsprog en kontrast til det moderne hospitals stringente og repetitive formsprog. Haverne vil dermed hjælpe med både lokal identifikation og wayfinding.

Haverne taler og spiller således en vigtig rolle ved at forbinde og sammenkæde landskabets og hospitalets ordener.

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)
Regnvand afledes mange steder lokalt, og mellem parkeringsområderne etableres der regnvandsbede, der søger for fordampning, forsinkelse og brug af vandet. Omkring bygningsvolumenerne placeres enorme forsinkelsesbassiner, som regulerer udløb til Egå. Alle kloakdækslerne er specialdesignet som signatur – med radiolariemønstre fra to af haverne og er dermed yderligere med til at skabe sammenhæng i det myldrende bygningsværk.

 

 

”Jeg får alle typer henvendelser som Controller af udearealerne – fra p-arealer til naturområdet. Lyspunkterne er henvendelser om haverne, hvor jeg bl.a. har fået at vide: ”Det giver et helt andet udtryk, når man står højt oppe og ser ned i haverne, det er bare så flot”

Christine Hjort, Bygge- og anlægscontroller