Projekt: Amagerbrogade – fra trafikvej til Amagers travleste handelsgade

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Rolle: Underrådgiver

Ydelser: Helhedsplan, borgerdialog, dispositionsforslag (hele strækningen), projektering og fagtilsyn (etape 1)

Ingeniør: Via Trafik (TR), Andersen og Grønlund

Entreprenør: Barslund

Status: 2012-2019 – etape 1 udført

Strækning: 3 km (etape 1 er 1,5 km)

Anlægssum: 64 mio. DKK

Helhedsplanen for Ny Amagerbrogade går fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé – forløbet består af 2 etaper, hvor etape 1, der slutter ved krydset Englandsvej/Øresundsvej, er udført. Resultatet er et arkitektonisk sammenhængende og smukt gaderum, der falder naturligt ind i det samlede bybillede, hvor tilgængelighed og trafiksikkerhed er løst som en naturlig del af det arkitektoniske projekt.

Brugernes vision
Udgangspunktet var en dialogorienteret proces, da Københavns Kommunes ønskede at forankre den trafikale og byrumsmæssige transformation i brugernes vision for Amagerbrogade. Schønherr har derfor bidraget til en omfattende borger- og interessentproces, herunder møder med Sundbyernes Handelsforening, flere lokaludvalg og Områdefornyelsen.

Opgaven
Den af teamet udarbejdede helhedsplan indebar en reduktion af biltrafikken med henblik på ændring af gaden fra trafikvej til handels-og strøggade. Kørebaner er indsnævret til det nødvendige, nogle er nedlagt, der er etableret flere krydsningsmuligheder og bussernes fremkommelighed er prioriteret højt. Resultatet er mere plads til strøggadens mange funktioner i hverdagen med større råderum til cyklister, gående og handlende. Omdisponeringen har givet mulighed for nye byrum og opholdssteder, og hele strækningen har nu et attraktivt handelsmiljø med bedre opholdsmuligheder, et mere mangfoldigt byliv, mere beplantning i gaderummet og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Undervejs i udviklingsprocessen har der været fokus på at bevare eksisterende træer og plante nye træer, hvor det var muligt.

Amagerfortovet
Det nye fortov, Amagerfortovet, er gennemgående i videst muligt omfang og ligger som en sikker rygrad og grundlag for bylivet. Fortovet sammenbinder både større pladser og mindre opholdssteder som en naturlig del af gaderummet. Udvidelsen af fortovet udspringer af et ønske om at skabe mulighed for mere plads og flere små opholdspladser for gående og handlende samt at trække butikken ud på gaden, som det kendes fra torvegader og gågader. Tværforbindelser og særlige kig er søgt styrket, og det har været ambitionen for projektet, at Amagerbrogades særlige identitet fortsat skal genkendes af både lokale og besøgende.

Genanvendelse
Genanvendelse af materialer fra bygherres materialelager har været en væsentlig del af belægningsprojektet.