Projekt: Carlsbergbyen – byrum, klimatilpasning og ny natur mellem nye og gamle huse

Bygherre/ordregiver: Carlsbergbyen

Sidestillet rådgivere: Rambøll A/S

Status: Thorvald Bindesbølls Plads, Købkes Plads, Constantin Hansens Gade, Vesten for Humlen, Østen for Humlen og Gærtorvet/Lagergade er realiserede. Ny Carlsbergvej ventes færdig 2024

Areal: 16.500 M²

Samlet anlægssum: 49.2 mio. DKK

Opgaven
Opgaven var primært at udforme fem nye byrum i Carlsbergbyen i København, så de både kunne fungere i bydelens kontekst og tilbageholde regnvand.  Vandforsinkelsen indgår i en samlet løsning, der kan håndtere en såkaldt 10-års hændelse og projektet skulle udformes så forsinkelsesbassiner og kanaler også kan anvendes til aktiviteter og rekreation. De fem byrum er Thorvald Bindesbølls Plads, Købkes Plads, Constantin Hansens Gade (der forbinder de to pladser), Vesten for Humle og Østen for Humle. Derudover har vi tegnet et nyt byrum/vejprojekt for Gærtorvet/Lagergade, og vi står for et genetablering af den fredede Ny Carlsberg Vej. Som en del af den overordnede regnvandsstrategi for København skal vandet tilbageholdes på Carlsbergbyens grund og derefter ledes til det store reservoir på Enghave Plads.

Stedet
Carlsbergbyen er en ny, tæt bydel på Vesterbro i København – udviklet på de områder hvor Carlsbergbryggeriet havde til huse i over hundrede år. Den nye bydel rummer uddannelser, boliger, butikker og liberale erhverv. Udviklingen af området baserer sig på en masterplan af Entasis, men er blevet konkretiseret af bl.a. Schønherr. Carlsbergbyen ligger som navnet antyder på en bakke – Valby Bakke. Topografisk defineres bydelen af det ensidige fald fra vest mod øst.

Løsningen
På baggrund af en byrumsanalyse, der har taget højde for både lokalplankrav, kontekst, placering og programønsker har de fem byrum fået hver deres funktion og karakter. Overordnet var det et krav, at der skulle etableres regnvandsbassiner med et volumen på 3000 m3 – en kapacitet svarende til en såkaldt 10 års hændelse. Disse bassinvolumener er blevet tilpasset hvert enkelt byrums specielle funktion og brugerprofil med en funktionsmæssig og rekreativ dobbeltanvendelse som fodboldbane, siddekanter og andre opholds- og aktivitetsunderstøttende elementer.

Denne mangefacetterede anvendelse er med til at skabe liv og sammenhæng i Københavns nyeste bydel, der vil være en tæt, grøn og aktiv oase på kanten af det tætte Vesterbro.

På hele området har vi arbejdet med at etablere faciliteter til aktivitet, ophold og leg – i hvert enkelt tilfælde udformet til en bred målgruppe, der indtænker de fremtidige beboere og naboer. Østen for Humle er udstyret med en legeplads til en ny institution for Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen.

Det arkitektoniske mål med Carlsbergbyen er, at den præsenterer sig som et koncentreret stykke klassisk København. Derfor er materialerne også de samme, som dem man finder i Københavns centrum: Københavnerfortove, asfalt, granitkantsten – og så mange grønne områder som muligt.

Ved hjælp af de grønne arealer, ved varierede træplantninger og ved øvrige beplantninger, som alle er tilpasset de vanskelige forhold med mulighed for både oversvømmelse og tørke har området nu fået det, man kan kalde en bynatur. Beplantningen kan afhjælpe gener fra de særlige vindforhold, der forventes skabt i byrummene pga. områdets nye højhuse.