Projekt: DragØerne – kystbeskyttelse af Dragør i alliance med naturen

Bygherre/ordregiver: Dragør Kommune og Realdania

Ingeniør: Orbicon / WSP

Øvrige samarbejdspartnere: Natour, Almen r og Realise

Status: Parallelopdrag afleveret. Afgørelse medio marts 2021

Areal: Hele Dragør Kommune

Opgaven

Dragør Kommune ligger på den sydlige del af Amager med 13 kilometers sammenhængende kyststrækning, tæt på Danmarks metropol. Kommunen ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune afholdt en parallelkonkurrence om en fysisk-strategisk udviklingsplan med fokus på klimarobusthed.

Visionen

Vision med vores projekt ’DragØerne’ handler om at igangsætte en ny landskabstype, hvor byer, bygninger, kulturarv og infrastruktur beskyttes mod klimaforandringerne, som forbundne øer i et landskab af våde og tørre enge, lunde og småsøer. I stedet for at bekæmpe naturens kræfter, inviteres både havvand og ferskvand ind som en del af DragØernes rige og foranderlige mosaiklandskab – et landskab, som samtidig sikrer lavere højde på beskyttende diger og skærmer mod havvandsstigninger, forsinker bølge-påvirkninger og opsuger regnvand.

Hovedgreb

Dragørs borgere, byer, natur- og kulturværdier skal beskyttes mod klimaforandringerne med hjælp fra naturen selv, som et langtidsholdbart og tilpasningsdygtigt redskab.

For borgerne betyder det, at alle kommunens indbyggere skal deltage i samarbejdet om videreudviklingen af den plan, der kan beskytte deres værdier og samtidigt sikre, at mange flere vil komme til at leve endnu tættere på Amagers oprindelige vådlandskab. Et landskab med plads til friluftsliv og natur – som et modbillede til hovedstadens højhastighedsliv.

For kommunen betyder det, at myndighederne skal stå i spidsen for at involvere alle borgerne – og ikke kun de der bor kystnært – i det videre arbejde omkring en sammenhængende og adaptiv udviklingsplan.

Strategisk plan

Lovgivning om beskyttelse af landskabs- og kulturarv er ikke en forhindring, men en løftestang for klimatilpasning og byudvikling. Derfor udfordrer vi – over tid – Natura 2000 bestemmelserne, ved at tilbyde nye erstatningslandskaber på land og langs kysten.

For borgerne betyder det, at havudsigten kan bevares, fordi digehøjden bliver lavere end tidligere antaget. Samtidig vil mange flere komme til at bo i første række tættere på nyetableret natur i for- og bagland.

For kommunen betyder det, at der allerede nu skal indledes en dialog med fredningsmyndighederne, for tidligst mulig tilladelse til den naturlige kystbeskyttelse, som etableres til havs, samt omlægning af eksisterende landbrugsland til ny natur.

Fysisk plan
I Dragør By etableres havneudvidelsen på sigt, som beskyttelse af den historiske by, men suppleres allerede nu med hævede bolværker og beredskabsløsninger – æstetisk udformet i tråd med kulturarvsmiljøet. Dragørs oprindelige våde strandenge genskabes på de i dag drænede og dyrkede marker. I stedet for diger etableres sammenhængende, terrænmæssige hævninger af landskabet.

For borgerne betyder det, at det særlige kulturarvsmiljø i Dragør kan bevares og udvikles. Det betyder også, at nogle ejere af særligt lavbundsjorde, skal overveje muligheden for omlægning til ny natur.

For kommunen betyder det, at dialogen om kompensation for omlægning af jord efter de kommende regler i forbindelse med co2 reduktion, skal i spil. Desuden kan kommunen fortsætte arbejdet med UNESCO-ansøgningen, fordi klimabeskyttelsen af Dragør by er i tråd med udpegningsgrundlaget.

Etape og tidsplan

Udviklingsplanen skal være realistisk og robust i en – på lang sigt – ukendt fremtid. Derfor udvikles planens etaper og sikringsniveauer med afsæt i DMIs middelprognose frem til 2050 og derefter ud fra ’worst case’ scenariet. Første etape kendes af alle, men ’vi skynder os langsomt’ og de kommende etaper tilpasses løbende efter adaptive principper – parallelt med fremtidens klimaprognoser.

For borgerne betyder tidsplanen, at der allerede i 2030 er etableret en løsning som beskytter deres værdier og sikrer investeringer, i f.eks fast ejendom, indenfor de flestes egen levetid. DragØernes mosaiklandskab vil først for alvor stå fuldt udfoldet for de kommende generationer.

For kommunen betyder det, at der allerede i 2023 er lagt en fast køreplan for fuld klimabeskyttelse, samtidig med, at et nyt plangrundlag frem mod 2100 skal etableres på baggrund af en fleksibel resiliens tanke.

Økonomisk plan

Den på alle måder mest bæredygtige tilgang er at sikre langtidsholdbar kvalitet i alle udviklingsplanens løsninger. Samtidig skal udviklingsplanen rumme fleksible investeringsplaner, som kan aktiveres løbende.

For borgerne betyder udviklingsplanen en næsten øjeblikkelig positiv effekt på ejendomspriserne og der kan handles på klimaudfordringerne efterhånden som behovet opstår. Desuden understøtter planen flere former for privat investeringsinitiativ.

For kommunen betyder det, at medfinansiering til klimatilpasning på mellem 200 og 250 mio. kr. årligt kan tilvejebringes gennem udstykning af grundareal, fortætning af eksisterende bygningsmasse, flere borgere og dermed øgede indtægter fra skat og grundskyld.

Organisation og samarbejde

Som anker for udviklingen står et nyt kystudviklingsselskab, der samler borgere, private og offentlige aktører, økonomiske og kulturelle ressourcer i en fælles dialog om kommende initiativer.

For borgerne betyder det, at DragØerne skabes gennem en lang række selvstændige projekter, drevet af private og offentlige ildsjæle – med opmuntrende støtte fra kommunen.  Hvert projekt har sine beboere og aktører, aktiviteter, beredskaber og værdiskabelser.

For kommunen betyder det et forpligtigende partnerskab i et selskab, som favner opgaven og sikrer fremdriften, samtidig med, at alle interessenter er rettidigt involverede.