Projekt: Karens Minde Aksen

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune og HOFOR

Rolle: Totalrådgiver

Ingeniør: Orbicon / WSP

Øvrige samarbejdsparter: Vida Local (tidl. Giv Rum)

Status: Under udførelse, indvies feb. 2023

Udeareal: 37.000 m2

I Københavns Sydhavn skal et langstrakt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus klimatilpasses og byrumsforbedres. Det er et område, hvor der hersker en helt særlig græsrodsånd, parret med vild natur og dyrehold. Projektet er derfor udformet efter devisen: At lægge så meget til, og trække så lidt fra, som muligt.

En teglklinkebelagt ”flodseng”, slynger sig, som projektets gennemgående element, ind og ud mellem de store eksisterende træer. Denne fungerer både som sti og vandstyrende element. Vandet samler sig i en central markeret rende, og herfra løber det ned gennem anlægget over en risleeng, hvor det renses for tunge partikler, for til sidst at ende i en nyetableret regnvands-sø. Der er dermed tale om, at vandføringen helt bogstaveligt binder et område sammen, der i dag opleves som meget opdelt.

Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere 15.000 m3 skybrudsvand og overholde servicekravet om, at der maksimalt må stå 10 cm vand op ad de omgivende bygningers facader. Hverdagsregn fra belægninger og tagflader vendt mod området håndteres også i klinkerenden.

Udover det teglklinkebelagte vandførende element etableres også en Cirkelbro – en rund svævende sti udformet i træ. Cirkelbroen erstatter de mange stier på kryds og tværs, der i dag præger området på Karens Minde plænen umiddelbart vest for Karens Minde Kulturhus. Udover at fungere som sti er Cirkelbroen udformet med et gennemgående hævet sæde i træ både indadtil mod centrum og udadtil mod omgivelserne.

Der er lykkedes at udforme anlægget på en sådan måde, at det kun bliver nødvendigt at fælde et fåtal at områdets mange træer. Stammerne fra de træer, der fældes bruges som dødt ved i anlægget, og bidrager dermed, sammen med regnvands-søen og supplerende busk- og løgbeplantninger til at hæve biodiversiteten i området.

Projektet er planlagt til at skulle udføres fra juni 2021 og stå færdigt februar 2023.