Bygherre/ordrergiver: Gentofte Kommune / Nordvand

Ingeniør: Rambøll

Ydelser: Planlægning, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og tilsyn for belplantning. Input til ingeniørprojekt, herunder terrænmodellering

Status: Udført

Udeareal: 19.000 m2

Gentofterenden fører vand fra Gentofte sø til Søborghusrenden, videre mod Øresund. Den blå- grønne korridor er ca. halvanden km lang og funger som en vigtig rekreativ forbindelse for de omgivende villakvarterer fra 1930’erne. Renden skal nu skal udvides, så den i fremtiden vil være i stand til at håndtere større nedbørsmængder. Kapacitetsudvidelsen dimensionere til såkaldte tiårs hændelser, men ikke til eksempelvis til ekstreme hændelser, som monsterregn. Et projekt som Gentofterenden står ikke alene, men er et led i en omfattende strategi på tværs af en række kommuner i- og nord for København.

Gentofterenden udvides så den å den kan rumme yderligere ca. 1.600 liter vand pr. løbende meter. Når det ikke regner, vil overløbsvand fra Gentofte sø løbe i en lille, strømrende i bunden. Ved store nedbørsmængder vil vandet kunne brede sig og fylde hele renden op i stedet for at løbe over stier og ind i haver og kældre, som tilfældet er i dag. Gentofterenden udvides også i de rør, som løber under veje og broer, så vandet kan strømme uhindret hele vejen gennem renden.

Desuden er den grønne korridor en yndet transportvej for gående og cyklister, som i dag benytter en fællessti, hvor hurtige og langsomme trafikanter risikerer at mødes i en kollision af forvirring og i værste fald uheld. I fremtiden skal projektet forbedre trygheden og fremkommeligheden, ved at samle al transport på én side af renden, med en klar opdeling mellem cykel- og gangsti.

Imens får den anden side lov at blomstre i fuldt flor, med små trædestier, der bugter sig mellem buske og træer, nogle gange helt tæt på vandløbet. Et langsommere, mere sanseligt alternativ til de velplejede cykel- og gangstier.