Projekt: Gentofterenden – fra forsvarsanlæg til skybrudssikring og ny natur

Bygherre/ordregiver: Gentofte Kommune / Nordvand

Ingeniør: Rambøll

Ydelser: Planlægning, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og tilsyn for beplantning. Input til ingeniørprojekt, herunder terrænmodellering

Status: Realiseret

Udeareal: 19.000 m2

Gentofterenden, der fører vand fra Gentofte sø til Søborghusrenden og videre mod Øresund var oprindeligt en del af Københavns forsvar, hvor den indgik i planerne for et stort oversvømmelsesområde både nord og syd for hovedstaden, så en eventuel fjende kunne holdes på afstand. Den blå- grønne korridor er ca. halvanden kilometer lang og fungerer i dag som en vigtig rekreativ forbindelse for de omgivende villakvarterer fra 1930’erne.

Gentofterenden er i projektet blevet udvidet, så den – som et moderne forsvarsværk mod fremtidens ekstremregn – kan rumme yderligere ca. 1.600 liter vand pr. løbende meter. Når det ikke regner, vil overløbsvand fra Gentofte sø løbe i en lille, strømrende i bunden. Ved store nedbørsmængder vil vandet kunne brede sig og fylde hele renden op i stedet for at løbe over stier og ind i haver og kældre, som tilfældet er i dag. Gentofterenden udvides også i de rør, som løber under veje og broer, så vandet kan strømme uhindret hele vejen gennem renden.

Udvidelsen laves som en asymmetrisk ændring af Gentofterendens profil, så man på den ene side har en gang- og cykelsti, mens man på den anden har en let skrånende åbrink, der kan bruges til ophold og rekreation.

Den grønne korridor, som Gentofterenden indgår i, er en yndet transportvej for gående og cyklister, som i dag benytter en fællessti, hvor hurtige og langsomme trafikanter risikerer at mødes i en kollision af forvirring og i værste fald uheld. Dette projekter sigter derfor også mod at forbedre trygheden og fremkommeligheden ved at samle al transport på én side af renden, med en klar opdeling mellem cykel- og gangsti.

Imens får den anden side – brinken – lov at blomstre i fuldt flor, med små trædestier, der bugter sig mellem buske og træer, nogle gange helt tæt på vandløbet. Et langsommere, mere sanseligt alternativ til de velplejede cykel- og gangstier.