Projekt: Køge Nord – Byggemodning med klimatilpasning og biodiversitet som redskab

Bygherre /ordregiver: KLAR Forsyning og Køge Kommune

Rolle: Underrådgiver

Ydelser: Landskabsarkitektrådgivning, grøn/blå byggemodning, jord, terræn, bæredygtig regnvandshåndtering og -rensning, infrastruktur, bynatur og biodiversitet, revision af masterplan, input til lokalplan, bæredygtighedsrådgivning

Samarbejdspartnere: Envidan, COBE, COWI, Rambøll, Polyplan, Naturrådgivningen A/S, Natur360

Entreprenør: Etape 1 og 2: Tscherning og Malmos

Status: Etape 1: projekteret og anlagt 2018-2020, Etape 2: projekteret 2020-2021, anlægges 2021-2022, Etape 3: under planlægning

Areal: 130 ha.

Køge Nord bliver en af hovedstadsregionens nye bæredygtige bydele med en stærk grøn identitet. Det 130 ha store område, vil over de kommende år, udvikle sig til en mangfoldig bydel med stationsnært kontorbyggeri, boliger, innovativt erhverv og en udvidelse af Skandinavisk Transportcenter.

Projektet udvikles for de enkelte delområder, hvor input, i form af konkrete tekniske og landskabelige løsninger, opsamles og indarbejdes i det masterplan- og lokalplanarbejde, som foregår sideløbende. Projektet skal være et forgangsprojekt – både hvad angår projektets tekniske løsninger, og særligt set i relation til projektets størrelse.

Der arbejdes med at skabe sammenhængende rekreative grøn/blå forløb, forbundet gennem stinetværk og med beplantning og regnvand som gennemgående elementer, der understøtter de rekreative rum, og som fremmer tilgængelighed til og i landskabet, og skaber ny artsdivers bynatur.

Løsningerne tilpasses de forskellige områders karakterer, og projektet omfatter både naturligt tilpassede løsninger i det åbne land, samt mere urbant udformede løsninger i den tætte bebyggelses byrum. Løsningerne integreres i et landskab med stort iboende potentiale, og mange bevaringsværdier i form af både kultur- og naturbeskyttede delområder.

Projektet illustrerer en helhedsorienteret tilgang, der bygger på landskabet og terrænbearbejdningen, som grundlag for byudvikling, regnvandshåndtering, grønne sammenhænge og fremtidige opholdsrum og aktiviteter.