Projekt: Løkkensvej – en helhedsplan for landdistriktsudvikling i naboskab med naturen i Hjørring Kommune

Bygherre/ordregiver: Hjørring Kommune

Ydelser: fondsansøgning, brugerinddragelse, visionsplan

Status: Vision og helhedsplan

Areal: 7 landsbyer omkring Løkkensvej inkl. omgivende arealer

Anlægssum landskab: 3.1 mio. DKK

Opgaven
Projektet Løkkensvej arbejder med at skabe en ny dialog mellem landskabet og de små byer, der normalt bliver taberne i takt med at landdistrikterne tømmes for beboere og social sammenhængskraft.

Visionen er at lade naturen genvinde terræn gennem en bevidst planlægning, så naturen får lov til at lukke hullerne efter nedrevne huse langs vejen og en ny struktur skaber grønne og rekreative forbindelser mellem landsbyerne og landskabet.

Stedet
Landevej 55 mellem Hjørring og Løkken er en populær forbindelse mellem kyst- og turistbyen Løkken og den lokale storby, Hjørring. Som perler på en snor på denne hovedvej ligger de seks små byer Vittrup, Gølstrup, Hundelev, Bakholm og Gjurup. Det er disse byer, der er truet af affolkning og alt for mange usælgelige boliger i takt med at Løkkensvej trækker alle institutioner og indkøbsmuligheder enten til Hjørring eller Løkken.

Landskabet er et typisk dansk, fladt afsmeltningslandskab, domineret af landbrugsjord og læhegn. Dog findes overalt i landskabet en række smeltevandsdale – lunker og lavninger, der egner sig dårligt til dyrkning og som derfor kan indgå i den nye landsbystruktur.

Løsningen
Hovedgrebet er at vende vrangen ud på landsbyerne – at få dem til at vende ryggen til Løkkensvejs trafik og til i stedet at orientere mod det omkringliggende landskab.

Hensigten er ikke nødvendigvis at øge tilflytningen til landsbyerne men at øge bo-kvaliteten og tage højde for en svingende boligtæthed i et langt tidsperspektiv. Landsbyerne skal tilføres nogle gode enkle redskaber til både fysisk og socialt at omdanne små samfund, hvor der på sigt kan skabes nye måder at bo på.

Gennem en læsning af naturens store fortælling, hvor smeltevandsdale skaber en grøn struktur på tværs af landevejens linealstyrede forløb, handler projektet om at lade denne naturlige struktur vokse ind i landsbyerne, og således forbinde dem på en ny og bogstaveligt talt naturlig måde.

Når forfaldne og usælgelige huse rives ned vil naturen få lov til at tage over, og dermed understøtte et mere artsrigt, og diverst landskab som vi mangler i dag.
De levedygtige boliger vil alle blive knyttet tættere til landskabet og samtidig vil byggeretter kunne flyttes ud i det naturlige forløb. Nye stiforløb vil blive anlagt i naturkorridoren og håbet er, at en helt ny boform vil vokse frem.

Naturværdierne i landskabet styrkes, artsrigdommen øges og der opstår nye, værdifulde og rekreative sammenhænge mellem bebyggelser, landbrug og natur, til gavn og brug for både dyr og mennesker. Ved løbende at øge den fysiske kvalitet i området kan det over tid vende udviklingen i vores måde at bosætte os på og genetablere et bæredygtigt boligmarked.

Vi kalder den LANDBOSKAB – et naboskab på landet, hvor man har naturen som det fælles, samlende element.

De første år af processen har drejet sig om borger- og interessentinddragelsen og samarbejde med relevante rådgivere. Resultatet er en fælles vision og fysisk helhedsplan som målbillede for forløbet. Senere er det planen at de konkrete tiltag programmeres og afprøves i et fysisk forsøgsanlæg, som skal give lokalt medejerskab og erfaringsgrundlag til delprojekterne. I de sidste to år projekteres og anlægges fem delprojekter, og der bliver lavet aftaler for fremtidig drift og pleje. Erfaringer fra hele procesforløbet bliver dokumenteret og publiceret så de kan påkalde sig bred national opmærksomhed og inspiration.

Schønherr har udviklet projektet i tæt samarbejde med Hjørring Kommune, som i 2015 vandt byplanprisen – bl.a. for Løkkensvej. Det samlede forsøgsprojekt har et budget på i alt 7.5 mio. kr., hvoraf Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har bidraget med 4.3 mio. kr.

 

 

“Naturen i Danmark mangler plads og forskerne er enige om at dette er den største udfordring vi har når vi forsøger at standse tabet af biodiversitet i Danmark. Samtidig er naturen en fællesskabsværdi, og talrige undersøgelser viser at en rig natur, hvor vi bor har betydning for sundhed, trivsel og velfærd. . I dette projekt synes disse forhold at være tænkt ind fra starten.”

– Rasmus Ejrnæs, Biolog ved Aarhus Universitet

 

“I tæt samarbejde med Schønherr udviklede Hjørring Kommune en helt ny måde at tænke landsby og naboskab på. Vi udviklede begrebet ’Landboskab’. Ideen om, at man kan bo på landet – men med naboer som består af både mennesker og natur. Grundtanken er at lade naturen genindtage landsbyerne. At fjerne de huse der ikke mere er bæredygtige og så lave grønne lommer og forbindelser, hvor husene var. Ved at genåbne adgangen til landskabet og ved at minimere landevejens betydning, får vi skabt en alternativ infrastruktur.”

– Helle Lassen, Planchef og chefkonsulent for Hjørring Kommune

 

“Med nærværende forsøgsprojekt, udviklet i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Schønherr, ser vi nu en fantastisk mulighed for at løfte hele indsatsen op på et afgørende nyt strategisk niveau og efterfølgende at dele erfaringerne med andre – stat, kommuner, landsbyborgerne, landbruget, foreninger – interessenterne er mange. Og så håber vi, at vi efter dette forsøgsprojekt om 5-10-20 år igen med stolthed kan vise Løkkensvej frem.”

– Arne Boelt, Borgmester for Hjørring Kommune