Projekt: Odense Universitetshospital – i nærhed til naturen

Bygherre/ordregiver: Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Bygningsarkitekt: KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, White Arkitekter A/S, Dall & Lindhardtsen A/S,

Ingeniør: WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Balslev Rådgivende Ingeniører og Via Trafik

Sygehusplanlæggere: Lohfert og Lohfert A/S

Status: Igangværende

Areal: 275.000 m²

Anlægssum: 6.3 milliard DKK

Schønherr deltager i samarbejde og koordinering med bygherre, brugere af OUH og myndigheder med særligt fokus på VVM og lokalplan samt indpasning af helikopterlandingsplads på OUH. Herudover varetager vi samtlige ydelser indenfor landskab; Helhedsplan, infrastruktur, beplantning, LAR, kotering og projektering.

Den fysiske sammenhæng mellem SDU og Nyt OUH, kaldet SUND-aksen, er anlæggets rygrad og udgangspunkt for landskabsprojektets hovedgreb. Det kan karakteriseres ved en bearbejdning og en styrkelse af tre enkle og robuste grundværdier, som lader de grønne og de blå-landskabelige kvaliteter flette ind i hospitalets ortogonale, indre struktur:

• Den grønne ramme
• Det blå vådområde
• Den urbane streng

’Den grønne ramme’ – lunde, der skaber grønne og frodige gård- og mellemrum – og bibringer en følelse af nærhed til natur. Mod øst, vest og nord bevares, fortættes og udvides eksisterende skov og hegn.

’Det blå vådområde’ er trukket helt ind i hospitalsbebyggelsen. Her opsamles overfladevandet i mindre vådområder mellem bygninger og i gårdhaver, hvilket skaber liv med høj artsrigdom og biodiversitet.

LAR – al regnvand skal håndteres inden for området, og der etableres ikke kloakledninger for regnvand. De store vådområder nord for byggeriet fungerer som overløbssystem og vil i perioder fremstå som eng og i andre perioder fremstå som søer. Ved begrænset nedbør vil vandet tilløbe Kilderuprenden, der fører ud i Lindved Å. Lindved Å løber ud i et Natur 2000-område, hvorfor LAR-håndteringen og kapacitet i det nordlige overløbssystem er særdeles vigtigt.

’Den urbane streng’ kendetegner den hovedstreng, som forbinder SDU, SUND og OUH til et samlet hele. Strengen kan beskrives som den hovedpulsåre, der samler hele bydelens liv. Strengens fysiske udformning korresponderer med byggeriets ortogonale system.

Videreførelsen af Universitetsbyggeriet i en vidensakse, bliver kompositionens centrale element.