Projekt: Sofiendal Enge – Klimaprojekt og nye økosystemer for ny bebyggelse i Aalborg Syd

Bygherre/ordregiver: Aalborg Kommune

Samarbejdsparter: Envidan, Aalborg kommune og Aalborg Forsyning

Ydelser: Dispositionsforslag, herunder klimaplan med terrænmodel og kurveplan samt detailprojektering

Status: Under udførelse

Areal: 520.000 m²

Området ved Sofiendal Enge er en del af Aalborg Kommunes samlede strukturplan for bydelene Sofiendal, Hasseris og Skalborg, i det sydvestlige Aalborg. De planmæssige rammer muliggør udbygning af ca. 1.200 boliger på det 50 ha stort område.

Sofiendal Enge er karakteriseret ved at være fladt, lavtliggende og med høj grundvandsstand, hvorfor der har været er særligt fokus på regnvandshåndtering – dels for at sikre de nye bebyggelser og anlæg, dels fordi området skal indgå i en samlet klimasikring / regnvandsseparering af de tilstødende erhvervs-, bolig- og rekreative områder.

Dele af arealet udgør indvindingsopland af drikkevand for Aalborg Kommune, hvorfor det også er af stor vigtighed, at de grundvandsmæssige interesser sikres.

Der etableres i alt fire regnvandsbassiner samt fire lavninger til opstuvning – alle er indbyrdes forbundet af et nyt system af grøfter udformet som slyngede dobbeltprofiler med flade brinker.
Der er arbejdet bevidst med at synliggøre vandets vej gennem hele det nye område.

Terrænbearbejdningen er underspillet og naturlig for at understrege og højne oplevelsesværdien i det flade landskab. På den østlige del af området er der indarbejdet jorddeponier i tilknytning til eksisterende bakker.

Udover at sikre regnvandshåndtering, er der arbejdet målrettet med at øge områdets rekreativ værdi og biologiske mangfoldighed. Områder er gjort tilgængeligt via en række nye stier på langs og på tværs koblet til eksisterende stinet, og der er bl.a. indarbejdet holme, øer og stensætninger i flere bassiner til gavn for fugle og padder. Derudover er der arbejdet med meget varierede vandstande – fra store flade lavvandede områder til bassiner med relativt stor dybde.