Projekt: Strøby Egede – Klimabeskyttelse, byudvikling og ny natur ved Stevns

Bygherre/ Ordregiver: Stevns Kommune

Ydelser: Totalrådgivning, projektledelse, risikoformidling, borger- og interessentinddragelse, tekniske analyser og udviklingsplan

Samarbejdspartnere: WSP

Status: Opstart sept. 2021, forventes afsluttet ultimo 2022

Areal: 250 km²

Schønherr er i gang med en ny visions- og strategiproces, der samtænker kystbeskyttelse, byudvikling og naturpark i Strøby Egede – en kystby på det sydlige Sjælland med Køge Bugt og Tryggevælde Å på hver sin side af byen.

En smuk og rekreativ by, hvor naturen selv skaber vej til klimatilpasning
Strøby Egede er præget af, at mange huse ligger lavt og tæt på kysten, omkringliggende diger er i dårlig stand, og byen har brug for sikring mod oversvømmelse og stigende havvand. Samtidig har Strøby Egede voksende befolkningstal og er udfordret af meget trafik, manglende rekreative forbindelser og begrænset adgang til og langs kysten. Stevns Kommune har derfor besluttet, at der skal udvikles en samlet strategi og vision, som kobler kystbeskyttelse, byudvikling og naturudvikling, så Strøby Egede bliver en smukkere og mere rekreativ og by – hvor naturens selv skaber vejen til klimatilpasningen.

Samtænkning af løsninger
Stevns Kommune ønsker at bruge behovet for klimatilpasning som løftestang, der kan sætte skub i en helhedsorienteret byudvikling, som vil sikre eksisterende ejendomme og samtidig forøge områdets værdier. På baggrund af undersøgelser og materiale samt information og input fra borgere og interessenter skitseres forskellige udviklingsmuligheder med forslag til merværdi, nye og alternative finansieringsmuligheder gennem samtænkning af løsninger.

Kommunikation og inddragelse understøtter realiserbarhed
Visions- og strategiprocessen er et 5-faset forløb med opstart i efteråret 2021, som skal munde ud i en udviklingsplan, der forventes endeligt godkendt ultimo 2022. Gennem hele projektforløbet vil der være en høj grad af borger- og interessentinddragelse, hvor byens borgere samt repræsentanter for grundejerforeninger, naturorganisationer, sports – og fritidsforeninger, vil blive hørt og interviewet om mulige scenarier, dilemmaer mm – enten i fokusgrupper eller individuelt. Den omfattende borgerinddragelse inkluderer, på baggrund af risikoscenarier formidlet gennem dronefilm, elementer som interviewrunder, scenarie-værksted og borgertopmøde – inden drøftelse i kommunalbestyrelsen og den endelige udviklingsplan behandles politisk/vedtages.

’Byerne og det stigende havvand’
Projektet støttes af partnerskabet ’Byerne og det stigende havvand’ mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.